Feilsatsinger på veg og jernbane.

Feilsatsinger på veg og jernbane.

Er det slik at det lokale demokratiet står for sterkt i forhold til nasjonale samferdselsprosjekter? Temaet er ikke nytt. Kan vi tillate at lokale politikere forkludrer de store intensjonene i NTP og handlingsprogrammer pga sine særinteresser?

Enkelte feilsatsinger de siste årene kan få oss til å tenke at her har det vært for mange kokker, og ingen har klart å ivareta den store tegninga.

Her er noen eksempler:

  1. 1.      Ny RV7 Sokna til Ørgenvika.

RV7 Sokna-Ørgenvika er en flott ny veistrekning på 16,3km som ble åpnet i juni 2014. Kostnad 1,7 milliarder ex.mva. Den forkorter reisetiden på RV7 med 20 minutter. Sokna (Ringerike kommune) hadde her en gylden mulighet til å legge gjennomgangstrafikken utenom Sokna sentrum. Av lokale næringsinteresser, valgte politikerne imidlertid å takke NEI! RV7 er foreslått som fortsatt stamvei mellom øst og vest. Selv om det er politisk uenighet om hvilke veier som skal forbli hovedvei mellom Oslo og Bergen, er det satset stort på RV7, og den nye Hardangerbrua er et eksempel på dette. Lille Sokna sitter her igjen med svarteper, og en utrolig kortsiktet løsning: Ca en kilometer hovedvei med fartshumper og 40km/t rett gjennom sentrum! Hverken lokale miljøhensyn eller trafikksikkerheten er ivaretatt, og trafikkantene er fratatt en mulighet til enda kortere reisetid på strekningen.

  1. 2.      Vestfoldbanen Barkåker-Tønsberg.

7,8km nytt dobbeltspor fra Tønsberg og nordover, åpnet høsten 2011. Kostnad i overkant av 1,5 milliarder kroner. Forkorter reisetiden i dag med ca 2 minutter, med nytt ERTMS (European Rail Traffic Management System) signalsystem ca 4 minutter. Potensialet var en forkortelse på 10 minutter, men man vil aldri komme i nærheten av dette for tog som kommer sørfra. Årsaken er at Tønsberg kommune IKKE gikk inn for JBV’s anbefalinger om å flytte stasjonen litt lengre vest. Dermed er Tønsberg diskvalifisert fra å være med på den virkelig store IC satsningen; Man planlegger i dag å legge nye spor for hurtigtog helt utenom Tønsberg for å unngå denne flaskehalsen. Den gamle jernbanesløyfa gjennom Tønsberg fra 1881 virker nå å være fast sementert ’for all evighet’. Mange muligheter for byfornyelse bortfaller så lenge denne sløyfa består, og befolkningen i regionen får ikke den uttellingen de fortjener i forhold til investeringene. Noe dobbeltspor i sløyfa kan neppe komme på tale!

  1. 3.      RV23 Oslofjordtunellen.

Øvrige kommentarer er kanskje overflødige! For de som ikke regelmessig ikke plages av Norges mest upålitelige vegstrekning, anbefales https://www.facebook.com/jatilbro/?fref=ts

 

DRAMMEN har nå en enestående mulighet for å bli et viktig miljøvennlig jernbaneknutepukt med vekstpotensiale for Vestfoldbanen, Sørlandabanen, Flytoget og lokaltog. IKKE la kortsiktighet, 'billige løsninger' og politiske særinteresser ødelegge for denne ENESTÅENDE mulighten!